Projekt zespołowy 2

Proszę zapoznać się z poniższymi zasadami pisania prac dyplomowych przygotwanych pod moja opieką

Praca licencjacka

Praca licencjacka wymogi metrytoryczne:

 1. Praca powinna zawierać wyraźne określenie problemu badawczego
 2. W pracy powinno znaleźć się wyraźne odniesienie do podstawowej literatury przedmiotu
 3. W pracy powinien znaleźć się obszerny opis sposobu rozwiązania problemu (zastosowane metody, techniki, narządzia) zwłaszcza te które wykraczają poza standardowy tok studiów.
 4. Prca kończy się wyciąngnięcim wniosków wynikających z przeprowadzonych badań oraz opisem możliwych kierunków badań w wypadku kontynuowania pracy w przedmiocie pracy.

Praca licencjacka składa sie z:

 1. wstępu 
 2. przeglądu literaturowego - jeśli chodzi o aplikacje to należy przeszukać Internet w celu znalezienia podobnych i podać ich zalety oraz wady
 3. opis użytych technologii, technik, teorii
 4. opis tego co się zrobiło 
 5. zakończenie, koniecznie zawiera opis możliwych kierunków rozwoju oprogramowania, metod, itd.

Praca licencjacka - wymogi edytorskie

 1. praca powinna byż przygotowana w poprawnym języku polskim (lub angielskim), napisana w trzeciej osobie
 2. format arkusza papieru: A4 (druk dwustronny lub jednostronny), zalecany dwustronny,
 3. czcionka: Times New Roman CE lub Arial,
 4. wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt, wielkość czcionki w przypisach dolnych 10,
 5. justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
 6. wszystkie strony pracy, począwszy od strony tytułowej, są uwzględniane w numeracji ciągłej,
 7. należy popracować nad usunięciem samotnych wdów z linni w pracy.

Tabele, wykresy, itd. w pracy licencjackiej

 1. Wszystkie tabele, wykresy itd. posiadają swoje podpisy.
 2. W tekście znajdują sie odniesienia do wszystkich tabel, wykresów, itd. umieszczonych w pracy.
 3. Jeśli zachodzi taka konieczność w podpisie tabeli, wykresu, itd. powinno znaleźć się jasno określone źródło jej pochodzenia.

Zabrania się:

 1. Przygotowyania pracy w programach typu openoffice i pochodnych.
 2. Jeśli praca pisana jest przez kilka osób w wykorzystaniu Microsoft Word, w przypadku stwierdzenia pierwszych problemów z obsługą pakietu prowadzący może nakazać zmianę narzędzia na Latex lub GoogleDocs.
 3. Praca sprawdzana jest w systemie antyplagiatowym, wykorzystanie ponad miarę tekstów z innych źródeł może skutkować problmemami natury prawnej dla autorów pracy.